ZADANIE PLÁN IMPLEMENTÁCIE ZDROJE KONTAKT

Webová aplikácia na správu cenníkov

Autor: Adam Gonšenica

Školitel: RNDr. Marek Nagy, PhD

Konzultant: Ing. Peter Kello, PhD

Anotácia:
Aplikácia spracúva ceny produktov, ktoré prichádzajú ako POST request v JSON formáte a zobrazuje ich v reálnom čase na strediskových obrazovkách. Spracovanie requestu nesmie spomaľovať systém a musí byť spracované do 100 ms. Ceny sa ukladajú do PostgrSQL databázy. Aby bolo zaručená rýchlosť spracovania pri viacerých requestoch naraz, musí byť request spracovaný postupne. Po spracovaní requestu je nutné ceny premietnuť do obrazoviek pomocou WebSocket technológie

Cieľ:
1. Vytvorenie vhodného návrhu a implementácia DB pre aplikáciu.
2. Vytvorenie vhodného mechanizmu na postupné spracovanie requestov a použitie dátových štruktúr pre čo najrýchlejšie spracovanie.
3. Nájdenie a zapracovanie technológie pre zobrazovanie nových cien v reálnom čase na viacerých miestach naraz.
4. Analýza a implementácia pre front-end aplikácie
5. Rozdelenie aplikácie podľa MVC alebo iného vhodného návrhového vzoru
6. Použite technológií Node.js a express.js pre API časť aplikácie.

Na stiahnutie:
Východisková kapitola
Celá práca

PLÁN IMPLEMENTÁCIE

 • 1.11.2021 webová stránka
 • 9.11.2021 časový plán
 • 30.11.2021 zbieranie zdrojov
 • 3.12.2021 implementácia minima pre spustenie sezóny
 • 31.12.2021 celá implementácia
 • 15.1.2022 východiská a prototyp
 • 1.4.2022 napísanie bakalárskej práce
 • 1.5.2022 odovzdanie bakalárskej práce

DENNÍK

  1.11.2021 webová stránka
  9.11.2021 časový plán
  30.11.2021 zbieranie zdrojov
  3.12.2021 implementácia minima pre spustenie sezóny
  31.12.2021 celá implementácia
  15.1.2022 východiská a prototyp
  14.2.2022 Kapitola 2 - Ciele Práce: vysvetlenie problému (DataFlow diagram), specificky format
  28.2.2022
  Kapitola 3 - Návrh (prvá polovica): algoritmus spracovanie requestov (FlowChart diagram), dynamicke programovanie(Sequence Diagram)
  7.3.2022
  Kapitola 3 - Návrh (druhá polovica): db model, crud endpointy
  16.3.2022 Kapitola 4 - Implementácia: dôležité časti kódu, opisanie testovania, nasadenie do produkcie
  28.3.2022 Kapitola záver, aplikovanie školiteľovej spätnej väzby
  25.4.2022
  Úpravy odstavce 2.3 a 2.4, kapitola 3 pridaná vizualizáciu haldy ako strom, aj ako zoznam
  2.5.2022 Finálne formátovanie

ZDROJE

Dynamicke programovanie:
J Rust - The new Palgrave dictionary of economics, 2008 - https://editorialexpress.com/jrust/research/papers/dp.pdf

Node.js:
SHAH, Hezbullah. Node. js challenges in implementation. Global Journal of Computer Science and Technology, 2017. https://computerresearch.org/index.php/computer/article/download/1735/1719
HAHN, Evan. Express in Action: Writing, building, and testing Node. js applications. Simon and Schuster, 2016. https://paranbits.com/home/zak/dbox/copyfiles/2019-01-04/258_Node.js-Express-in-Action.pdf
dokumentacia - https://nodejs.org/en/docs/

Nginx:
NEDELCU, Clément. Nginx HTTP Server. Packt Publishing, 2010. https://www.pdfiles.net/storage/Books/networking/nginx_http_server.pdf
dokumentacia - http://nginx.org/en/docs/

Socket.io
RAI, Rohit. Socket. IO Real-time Web Application Development. Packt Publishing Ltd, 2013. https://books.google.com/books?hl=sk&lr=&id=YgdbZbkTDkoC&oi=fnd&pg=PT9&dq=socket.io&ots=TXxm-kkSDN&sig=Uqwe5ALECXJan2qLaAfC-941_7M
dokumentacia - https://nodejs.org/en/docs/

Dátové štruktúry stack a heap
HOROWITZ, Ellis; SAHNI, Sartaj; ANDERSON-FREED, Susan. Fundamentals of data structures. Potomac, MD: Computer science press, 1976. http://dl.pnu-club.com/jozve/arshad/computer/DS%20E.Horowitz%20(En)(WWW.PNU-CLUB.COM).pdf

Databaza: postgresql
DRAKE, Joshua D.; WORSLEY, John C. Practical PostgreSQL. " O'Reilly Media, Inc.", 2002. https://books.google.com/books?hl=sk&lr=&id=fI1lAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=postgresql&ots=a0WM32K0z2&sig=KXU6Xj015IiSr1xpSWbxGK_-mrY

KONTAKT

Email: gonsenica1@uniba.sk