Bakalárska Práca

Názov: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny
Školitel: RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Anotácia:
Aplikácie sa opierajú o didaktickú kvalitu vyučovania matematiky Hejného metódou, zadania úloh budú vyberané z učebníc matematiky Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Bomerová, E., Michnová, J.: MATEMATIKA 1.-5., učebnice pro základní školy, Fraus, 2007-2011. Samotné matematické prostredia z týchto učebníc poskytujú gradáciu, flexibilitu a počítajú s interaktivitou, čo sa týka stvárnenia učebnej látky, úloh na riešenie, aj stratégií riešenia. Tieto vlastnosti prostredí treba využiť a preniesť do navrhovaného softvéru. Navrhovaný softvér ponúkne jednotlivým žiakom dostatočné množstvo úloh na jednotlivých úrovniach, podľa ich individuálnych potrieb, čím bude prínosom pre vyučovanie Hejného metódou. Zároveň treba zabezpečiť technickú kvalitu softvéru, kvalitu grafiky, používateľský komfort, prehľadnosť, spoľahlivosť a rýchlosť.

Cieľ:
Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni.

Časový plán:
Do 26.11.2018: Zbieranie zdrojov potrebných pre Východiskovú kapitolu práce.
Do 02.12.2018: Vytvorenie návrhu GUI vyvíjanej aplikácie pomocou moqups.com.
Do 16.12.2018: Východisková kapitola práce (min. 10 strán).
Do 06.01.2018: Prototyp úlohy prvej úrovne s funkčnou klávesnicou.
Do 20.01.2018: Prvá úroveň.
Do 10.02.2018: Druhá úroveň.
Do 03.03.2018: Tretia úroveň.
Do 24.03.2018: Štvrtá úroveň.
V priebehu apríla: Prvé testovanie a následné dolaďovanie aplikácie.
V priebehu júna: Záverečné testovanie aplikácie.

Zdroje:
O edukačnom softvéri a Hejného metóde:
Virtual Lab: Premeny tried
H-mat: Co je to „Hejného metoda“?

Aplikácie pracujúce s Hejného metódou alebo ňou inšpirované:
Úlohy z matematiky pre deti na základných školách, 2015 – 2018
Matemág
Dora is counting to 10

Staršie bakalárske práce s témou Hejného metódy:
Júlia Gábliková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Bilandia, FMFI UK Bratislava, 2019
Kristína Karafová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Susedia, FMFI UK Bratislava, 2018
Andrea Spišáková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Parketovanie, FMFI UK Bratislava, 2018

Prezentáciu zdrojov si môžete stiahnuť tu: Zdroje bakalárskej práce.pdf
Teoretické východiská si môžete stiahnuť tu: Teoretické východiská.pdf
Prototyp práce si môžete stiahnuť tu: Prototyp.zip
Aplikácia na stiahnutie: pavučiny
Text práce na stiahnutie: text
Návrh prezentácie na stiahnutie: prezentácia

Ukážka prototypu:
prototyp1 prototyp2

Denník:
1.týždeň: Vytváranie UI
2.týždeň: Vytváranie štruktúry grafu
3.týždeň: Vykreslovanie grafov
4.týždeň: Vytváranie generátora pre všetky levely
5.týždeň: Úprava generátora
6.týždeň: Vytváranie solvera pre všetky levely
7.týždeň: Úprava solvera
8.týždeň: Vytváranie editora
9.týždeň: Finálne úpravy aplikácie
10.týždeň: Písanie práce
11.týždeň: Písanie práceContact Me

gyurcsovicsova1@uniba.sk


FOOTER

Ďakujem za návštevu :)

Powered by w3.css