Bakalárska práca

Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia

Cieľ práce:

Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti.

Kristína Karafová

Autor práce

RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Školiteľ

RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.

Konzultant

Plán práce

 1. do 30.10.2017
  vytvorenie webovej stránky
 2. do 13.11.2017
  pripravenie časového plánu svojej práce
 3. do 27.11.2017
  zbieranie zdrojov
 4. do 15.12.2017
  grafický návrh aplikácie
 5. do 12.01.2018
  východisková kapitola a prototyp
 6. do 31.01.2018
  dokončenie použivateľského rozhrania
 7. do 15.03.2018
  generátor príkladov
 8. cca do 15.04.2018
  funkčný backend aplikácie
 9. do 20.05.2018
  práca napisaná na 100%
 10. do 01.06.2018
  odovzdanie bakalárskej práce

Zdroje

Na stiahnutie