Algoritmus deskolemizácie

Autor: Maroš Malý Odbor: Aplikovaná informatika

Vedúci

Ing. Ján Komara, PhD.

Názov

Algoritmus deskolemizácie

Anotácia

Implementačná práca

Cieľ

Implementácia algoritmu, ktorý z formúl zjednodušených skolemizáciou nájde formuly pôvodné.

Harmonogram

1. Zoznámenie sa s programovacím jazykom Racket (prva polovica Novembra) 2. Vytvorenie základnej štruktúry, s ktorou budem ďalej pracovat (koniec Novembra) 3. Rozširovanie štruktúry a tvorba pomocných funkcií 4. Implementácia algoritmu skolemizácie (Janurár / Február) 5. Implementácia algoritmu deskolemizácie (do polovice Apríla) 6. Testovanie a zaverecne upravy (do konca Apríla) 7. Finálna verzia práce (do polovice Mája)

Zdroje

• Hal Abelson and Jerry Sussman and Julie Sussman. Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press, second edition, 1996.

• https://docs.racket-lang.org/

• Raymond M. Smullyan. Logika prvého rádu. Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979.

• Michael Genesereth and Eric Kao. Introduction to Logic, Second Edition. Morgan & Claypool, 2013.

• Vítězslav Švejdar. Logika: neúplnost, složitost a nutnost. Praha: Academia, 2002.

• Chiara Ghidini and Luciano Serafini. Mathematical Logic Exercises. Trento: University of Trento, 2014.

• Ján Kľuka, Jozef Šiška. Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2018/2019. Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019.

• Ján Kľuka, Jozef Šiška. Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017. Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017

E-mailová adresa

maly31@uniba.sk