Diplomová práca

Generujúce funkcie v kombinatorike

Štefan Ortutay

Názov práce

Generujúce funkcie v kombinatorike

Školiteľ

doc. RNDr. Tatiana Jajcayová PhD.

Cieľ práce

Cieľom práce je vytvoriť efektívny nástroj na analýzu a riešenie kombinatorických problémov

Postup práce