SOFTVÉROVÁ PODPORA VYUČOVANIA MATEMATIKY HEJNÉHO METÓDOU

Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti.
Vývojové prostredie:Platforma:


Plán prácePOUŽITÉ TECHNOLÓGIE

Unity


Unity je multiplatformový herný engine vyvinutý spoločnosťou Unity Technologies. Bol použitý pre vývoj hier pre PC, konzoly, mobily a web. Prvá verzia podporovala len OS X a bola predstavená na celosvetovej konferencii Applu v roku 2005. Od tej doby bol rozvinutý o viac ako pätnásť ďalších platforiem.

C#


C# je objektovo-orientovaný programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou Microsoft. Microsoft si za základ pre nový jazyk C# zobral C++ a jazyk Java. C# bolo navrhované s úmyslom vyvážiť silu jazyka C++ a tú spojiť s možnosťou rýchleho programovania, ktoré ponúkali jazyky ako napríklad Visual Basic, Delphi.

Swift 3


Swift je multi-paradigmatický, kompilovaný, open source programovací jazyk od společnosti Apple určený pro vývoj na platformách Mac OS X a iOS. Je zamýšlen jako alternativa k Objective-C a neměl by dovolit tolik chyb programátora, jako Objective-C. Umí spolupracovat s existujícími frameworky Cocoa a Cocoa Touch.