Základné informácie

Názov témy: Rozpoznávanie rukou písaného textu
Názov témy v Anglictine: Handwritten text recognition
Školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Konzultant: Mgr. Peter Gergeľ
Úvodná kapitola: kapitola
Prezentácia https://slides.com/marianskrip/deck/live#/
Bakalárska práca stiahni

Cieľ práce:

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre platformu Android na rozpoznávanie rukou písaného matematického textu. Mobilná klientská aplikácia analyzuje obraz snímaný kamerou, separuje jednotlivé matematické symboly. Na rozpoznávanie symbolov je navrhnutá serverovská časť aplikácie, ktorá na základe technológie deep learning analyzuje symboly natrénovanou neuronovou sieťou. Serverovská časť je súčasťou práce, a je výskumou časťou práce.

Návrh štruktúry práce:

 • Prieskum trhu
 • Analýza výsledkov
 • Počiatočný návrh aplikácie
 • Návrh rozčlenenia práce
 • Vytvorenie diagramov (statový, use-case,...)
 • Návrh uživateľského rozhrania
 • Návrh implementácie (výber technológii)
 • Implementácia
 • Testovanie aplikácie
 • Implementácie zmien
 • Kontrola kvality aplikácie