Informácie


Meno a priezvisko študenta: Monika Vlčková

Názov práce: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Stavby z kociek

Vedúci:RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Konzultant:RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.

Anotácia: Aplikácie sa opierajú o didaktickú kvalitu vyučovania matematiky Hejného metódou, zadania úloh budú vyberané z učebníc matematiky Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Bomerová, E., Michnová, J.: MATEMATIKA 1.-5., učebnice pro základní školy, Fraus, 2007-2011. Samotné matematické prostredia z týchto učebníc poskytujú gradáciu, flexibilitu a počítajú s interaktivitou, čo sa týka stvárnenia učebnej látky, úloh na riešenie, aj stratégií riešenia. Tieto vlastnosti prostredí treba využiť a preniesť do navrhovaného softvéru. Navrhovaný softvér ponúkne jednotlivým žiakom dostatočné množstvo úloh na jednotlivých úrovniach, podľa ich individuálnych potrieb, čím bude prínosom pre vyučovanie Hejného metódou. Zároveň treba zabezpečiť technickú kvalitu softvéru, kvalitu grafiky, používateľský komfort, prehľadnosť, spoľahlivosť a rýchlosť.

Cieľ: Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni.

Časový plán


január Prototyp - otáčane objektom a stavanie kociek
február Plne funkčná prvá úroveň a nástroj na tvorenie úloh prvej úrovne
marec Plne funkčná druhá úroveň a nástroj na tvorenie úloh druhej úrovene
apríl Prvé testovanie s deťmi, spracovanie ich pripomienok, tretia a štvrtá úroveň
máj Dopísanie práce, úprava aplikácie po grafickej stránke
jún Druhé testovanie s deťmi

Denník


1. týždeň 17. február - 23. február 2019 - úprava prototypu podľa pripomienok školiteľa
2. týždeň 24. február - 01. marec 2019 - pracovanie na prvej úrovni, dorobenie gradácie
3. týždeň 02. marec - 8. marec 2019 - dokončenie prvej úrovne, ukladanie pokroku v aplikácii
4. týždeň 9. marec - 15. marec 2019 - práca na druhej úrovni
5. týždeň 16. marec - 22. marec 2019 - dokončenie druhej úrovne
6. týždeň 23. marec - 29. marec 2019 - úprava aplikácie pre ľahšiu tvorbu nástroja na tvorenie vlastných úloh
7. týždeň 30. marec - 07. apríl 2019 - tvorba nástroja na tvorenie úloh pre prvú úroveň
8. týždeň 06. apríl - 12. apríl 2019 - tvorba nástroja na tvorenie úloh pre druhú úroveň
9. týždeň 13. apríl - 19. apríl 2019 - úprava kódu
10. týždeň 20. apríl - 26. apríl 2019 - tvorba tretej a štvrtej úrovne a nástrojov na tvorenie úloh
11. týždeň 27. apríl - 03. máj 2019 - konečné úpravy aplikácie, nahratie na Google Play
12. týždeň 04. máj - 10. máj 2019 - písanie druhej kapitoly
13. týždeň 11. máj - 17. máj 2019 - písanie tretej kapitoly
14. týždeň 18. máj - 24. máj 2019 - úprava práce
15. týždeň 25. máj - 31. máj 2019 -

Ukážka prototypu

Zdroje

Dokumentácia

UNITY
Rider
C#

Podobné bakalárske práce

Andrea Spišáková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Súčtové trojuholníky
Daniel Linhart: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Súčtové trojuholníky
Kristína Karafová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia
Martin Sadloň: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Násobilkové štvorce

Podobné systémy

Úlohy z matematiky pre deti na základných školách

Literatúra

Co je to „Hejného metoda“?
12 klíčových principů
Krychlove stavby

Na stiahnutie

Aplikácia: Google Play

Exe: Kocky.exe

Práca: PDF

Zdrojový kód: GitHub