Informácie


Meno a priezvisko študenta: Monika Vlčková

Názov práce: Informačný systém pre materské školy

Vedúci: PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.

Anotácia: Študent zanalyzuje požiadavky na systém pre MŠ, navrhne a implementuje informačný systém pre MŠ ako webovú aplikáciu. Aplikácia bude mať tri typy používateľov: učitelia MŠ, rodičia detí MŠ, riaditeľ MŠ.
Učiteľovi umožní systém evidovanie dochádzky detí, vytváranie oznamov o akciách MŠ, „odoslanie“ oznamov rodičom s vyžiadaním súhlasu s účasťou, vyhľadávanie informácií o dieťati, generovanie rôznych zoznamov detí, evidovanie prijatia menších platieb za akcie.
Rodičom systém umožní editáciu profilu dieťaťa (vrátane údajov o rodičoch), nahlasovanie neprítomnosti dieťaťa v MŠ, potvrdenie alebo zamietnutie účasti dieťaťa na akciách MŠ
Riaditeľovi MŠ systém umožní to, čo bežnému učiteľovi a navyše zaevidovanie dieťaťa do MŠ, definovanie tried MŠ, priraďovanie detí do tried, evidovanie učiteľov, priraďovanie učiteľov triedam, evidovanie pravidelných platieb.

Cieľ: Navrhnúť a zrealizovať informačný systém pre MŠ.

Technológie

Časový plán

Denník


1. týždeň 18. február - 24. február 2019 - Úprava východiskovej kapitoli podľa pripomienok.
2. týždeň 25. február - 03. marec 2019 -
3. týždeň 04. marec - 10. marec 2019 -
4. týždeň 11. marec - 16. marec 2019 -
5. týždeň 17. marec - 24. marec 2019 -
6. týždeň 25. marec - 31. marec 2019 -
7. týždeň 01. apríl - 07. apríl 2019 -
8. týždeň 08. apríl - 14. apríl 2019 -
9. týždeň 15. apríl - 21. apríl 2019 -
10. týždeň 22. apríl - 28. apríl 2019 -
11. týždeň 29. apríl - 05. máj 2019 -
12. týždeň 06. máj - 12. máj 2019 -
13. týždeň 13. máj - 19. máj 2019 -
14. týždeň 20. máj - 26. máj 2019 -
15. týždeň 27. máj - 31. máj 2019 -

Zdroje

Dokumentácia

CSS: https://www.w3schools.com/cssref/
HTML: https://www.w3schools.com/tags/
Django: https://docs.djangoproject.com/en/2.1/
MySQL: https://dev.mysql.com/doc/
Bootstrap: https://getbootstrap.com/

Podobné bakalárske práce

Michal Chotváč: Školský informačný systém na webe link
Michal Boška: Informačný systém pre základné a stredné školy link

Podobné systémy

http://www.ascagenda.com/
https://main.skis.academy/

Literatúra

Webová aplikácia. [online]. [cit. 14.2.2019]. Dostupné na internete: link
DOSTÁL, J. Školské informačné systémy. Olomouc: UP, 2011. 68 s. ISBN 978-80-244-2784-3.
DOSTÁL, J. Školské informačné systémy. V Infotech 2007 - moderné informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní. Olomouc: Votobia, 2007. p. 540 – 546. ISBN 978-80-7220-301-7.
Why Django? [online]. [cit. 14.2.2019]. Dostupné na internete: link
Bootstrap (front-end framework). [online]. [cit. 14.2.2019]. Dostupné na internete: link

Na stiahnutie

Prototyp: stiahni

Východiská: stiahni