Bakalárska práca

Autor

Claudia Barillová

Názov

Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie

Školiteľ

RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Konzultant

RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.

Cieľ

Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre mobil/tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Ak to situácia dovolí, prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni. Aplikácia bude publikovaná a dostupná cez službu Google Play.

Anotácia

Aplikácie sa opierajú o didaktickú kvalitu vyučovania matematiky Hejného metódou, zadania úloh budú vyberané z učebníc matematiky Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Bomerová, E., Michnová, J.: MATEMATIKA 1.-5., učebnice pro základní školy, Fraus, 2007-2011. Samotné matematické prostredia z týchto učebníc poskytujú gradáciu, flexibilitu a počítajú s interaktivitou, čo sa týka stvárnenia učebnej látky, úloh na riešenie, aj stratégií riešenia. Tieto vlastnosti prostredí treba využiť a preniesť do navrhovaného softvéru. Navrhovaný softvér ponúkne jednotlivým žiakom dostatočné množstvo úloh na jednotlivých úrovniach, podľa ich individuálnych potrieb, čím bude prínosom pre vyučovanie Hejného metódou. Zároveň treba zabezpečiť technickú kvalitu softvéru, kvalitu grafiky, používateľský komfort, prehľadnosť, spoľahlivosť a rýchlosť.

Časový plán

September: výber práce

Október: návrh levelov

November: návrh layoutu a hľadanie zdrojov

Január: prototyp a východisková kapitola bakalárskej práce

Február: GUI

Marec: generovanie úloh

Apríl: testovanie aplikácie na žiakoch a implementácia úprav a pripomienok

Máj: odovzdanie bakalárskej práce

Denník

Týždeň 14.2.-20.2.: práca na úlohach 4-7 z 1. levelu

Týždeň 21.2.-27.2.: práca na úlohach 8-10 z 1. levelu

Týždeň 28.2.-6.3.: úprava animácie 1. levelu, úprava funkcionality buttonov

Týždeň 7.3.-13.3.: práca na úlohach 1-3 z 2. levelu

Týždeň 14.3.-20.3.: práca na úlohach 4-7 z 2. levelu

Týždeň 21.3.-27.3.: práca na úlohach 8-10 z 2. levelu

Týždeň 28.3.-3.4.: práca na úlohach 1-3 z 3. levelu

Týždeň 4.4.-10.4.: práca na úlohach 4-10 z 3. levelu

Týždeň 11.4.-17.4.: práca na úlohach 1-5 zo 4. levelu

Týždeň 18.4.-24.4.: práca na úlohach 6-10 zo 4. levelu

Týždeň 25.4.-1.5.: práca na editoroch 1. a 2. levelu

Týždeň 2.5.-8.5.: práca na editore 3. levelu

Týždeň 9.5.-15.5.: práca na editore 4. levelu

Týždeň 16.5.-22.5.: písanie práce

Týždeň 23.5.-29.5.: písanie práce

Zdroje

O edukačnom sofvéri

Virtual Lab: Premeny tried

O Hejného metóde

H-mat: Čo je to „Hejného metóda“?

Hejného metóda: Matematika môže deti naozaj baviť Autor: M. Púpavová

Hejného metoda - příručka pro MŠ Autori: J. Slezáková, I. Grafová, M. Máková, P. Prokopová Machalová, L. Rybová, E. Šubrtová

Princípy Hejného metódy krížom – krážom prostrediami – 4. časť Autor: M. Konrádová

Existujúci softvér s Hejného metódou výučby

Matika.in: Úlohy z matematiky pre deti na základných školách

Podobné staršie bakalárske práce

SPIŠÁKOVÁ Andrea: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Parketovanie, FMFI UK Bratislava, 2018

PIKULEVA Mariia: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Drievka, FMFI UK Bratislava, 2021

Súbory na stiahnutie

Úvodná kapitola

Prototyp

Prezentácia 2


Prezentácia na obhajobu

Zdrojový kód aplikácie

Text záverečnej práce

APK aplikácie