Bakalárska práca

Matematická čítanka
Math Textbook

Anotácia

Existujúca matematická čítanka vytvorená RNDr. Vladimírom Jodasom z GJH Bratislava rozvíja matematické myslenie vo vybraných kapitolách stredoškolskej matematiky. Lenže má formát textov (.doc), excelov (.xls) a geometrických konštrukcií v prostredí Cabri Geometria, ale v neaktuálnej a platenej verzií. Od autora sa neočakáva žiaden metodický posun predloženého materiálu, ale navrhnúť elektronickú online verziu tak, aby bola interaktívna a príjemná pre žiakov 3.stupňa. Ak to situácia dovolí, prvé testovanie so žiakmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni.

Cieľ

Cieľom práce je materiály adaptovať na dnešné technológie, vytvoriť interaktívnu učebnicu, ktorá bude obsahovať pôvodné texty (napr. html), prepojenie na nejakú obdobu excelovských tabuliek a grafov a Geogebru (namiesto geometrických konštrukcií v Cabri geometrii).

Školiteľ

RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Konzultant

RNDr. Michal Winczer, PhD.

Autor

Barbora Forgáčová

Kontakt: forgacova37@uniba.sk

Literatúra

https://jupyter.org/

https://www.geogebra.org/