GABRIELA SLANINKOVÁ
BAKALÁRSKA PRÁCA

Názov:

Webová aplikácia na poloautomatický zber údajov k inventúre skladu
Web Application for the Semi-automatic Collection of the Stock Take Data

Školiteľ:

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.

Anotácia:

Implementačná práca z aplikovanej informatiky

Kľúčové slová:

webová aplikácia, Java, tomcat, .war, servlety

Cieľ:

Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť riešenie zberu čiarových kódov
do existujúceho databázového servera pomocou mobilných telefónov a čítačiek.
Toto riešenie bude orientované na jednoduché nasadenie - bude stačiť na zariadení,
schopnom snímať čiarový kód správne URL, čím sa spustí webová aplikácia.
Technologicky bude riešenie orientované na Java / Sun technológie (.war, tomcat, JSP, servlet).
Riešenie bude aj implementované aspoň pre jeden typ snímacieho zariadenia.