Viktor Freyer

Intranetová aplikácia v oblasti výživového mentoringu freyer4@uniba.sk

Školiteľ: PaedDr. Roman Hrušecký PhD.

Cieľom je vytvoriť webovú aplikáciu na evidenciu klientov a monitorovanie ich výsledkov v oblasti výživového mentoringu. Do systému budú mať prístup iba zamestnanci, ktorí budú organizovaní v hierarchickej štruktúre a budú mať prístup k jednotlivým funkcionalitám systému definovaním práv na prezeranie a úpravu klientov.
Používateľom bude systém umožňovať organizáciu stretnutí s klientami rezerváciou zasadačiek. Každé stretnutie bude evidované v systéme, kde počas stretnutia bude používateľ systému zadávať rôzne záznamy o klientovi.
V systéme bude možné zaznamenávať kalorický príjem klienta, pitný režim a makro nutrienty, ktoré sa budú automaticky prepočítavať cez interne zadefinované kalorické tabuľky.
Systém bude odosielať konfigurovateľné notifikácie klientom a zamestnancom. Taktiež bude plniť funkcionalitu propagovania produktov ponúkaných firmou. Zamestnanci budú môcť generovať reporty.


Plán práce

10-2021

Zoznámenie sa s technológiou Laravel a lokálne rozbehanie aplikácie.
zanalyzovanie danej domény a vytvorenie prvého návrhu databázy

11-2021

Dokončiť databázový model a vytvoriť príslušné migrácie.

12-2021

Vytvoriť crud operácie nad jednotlivými modelmi a vytvoriť formulárové views pre modely

01-2022

Napísanie teoretickej časti bakalárskej práce s analýziou niektorých existujúcich webových aplikácii podobných našej

02-2022

Návrh GUI rozhraní nad modelmi
Spísanie návrhu databázy v bakalárskej práci

03-2022

Finalizovanie praktickej časti bakalárskej práce

04-2022

Testovanie bakalárskej práce
Spísanie časti implementácia a testovanie v bakalárskej práci

05-2022

Finalizácia a odovzdanie bakalárskej práce

Denník

14.3-21.3

Navrhnutie Use case diagramov pre čast bakalárskej práce "Návrh"
Príprava administrátorskej časti pre konfiguráciu produktov, ich jednotlivých meraní a atribútov merania
Príprava definície práv pre crud operácie poskytovanými v GUI
Rozdelenie funkcionality pre iba práva a pre iba admina

21.3-28.3

Príprava podkladov pre časť bakalárskej práce "návrh"
Príprava na prezentáciu utorok

28.3-4.4

Písanie bakalárskej časti "návrh"

4.4-11.4

Poslanie bakalárskej časti návrh na kontrolu

11.4-18.4

Prerobenie pripomienok školiteľa v texte
Konfigurácia produktu klientovi v aplikácii

18.4-25.4

Písanie bakalárskej časti "implementácia"

25.4-2.5

Príprava bakalárskej práce na usability testing

2.5-9.5

Oprava bugov v aplikácii