Bakalárska práca

Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Drievka

INFORMÁCIE

Autor : Mariia Pikuleva
Školiteľ : RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Konzultant : RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.

Cieľ práce:

Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu (pre mobil/tablet) na tému zvoleného prostredia Hejného matematiky (HM). Aplikácia pre prvý stupeň ZŠ musí spĺňať zásady tvorby didaktického softvéru. Aplikácia musí byť testovaná na skupine žiakov, a následne upravená podľa zistených potrieb a event. nedostatkov. Zvolené prostredie HM pokrýva viacero typovo odlišných gradujúcich úloh/úrovní zodpovedajúcich konceptom, ktoré žiaci na danej úrovni objavujú. Aplikácia precvičuje každú úlohu/úroveň na sade predvolených a generovaných zadaní. Až po jej zvládnutí môže žiak pokročiť do ďalšej úrovne. Žiak má možnosť vytvoriť vlastné zadanie v rámci každej úlohy/úrovne. Pri návrhu nového zadania (ako aj pri jeho riešení) aplikácia indikuje počet existujúcich/zostávajúcich riešení daného zadania. Generátor zadaní musí generovať zadania s rozumným počtom existujúcich riešení. Aplikácia si ukladá výsledky práce žiaka, ponúka možnosť priebežnej kontroly a prehľad hodnotenia úspešnosti. Ak to situácia dovolí, prvé testovanie s deťmi v triede sa predpokladá v apríli, druhé testovanie v triede sa predpokladá v júni.

Časový plán

Do 29.10.2020: Vytvorenie webovej stránky so základnými informáciami o bakalárskej práci
Do 01.11.2020: Návrh úloh a ich úrovni
Do 10.11.2020: Časový plán prace
Do 30.11.2020: Graficky návrh aplikácie
Do 01.12.2020: Zbieranie zdrojov
Do 15.01.2021: Prototyp a východisková kapitola práce
Do 15.02.2021: Dokončenie používateľského rozhrania aplikácie
Do 15.03.2021: Generátor úloh
Do 15.04.2021: Funkčný backend aplikácie
V apríli 2021: Prvé testovanie a zapracovanie pripomienok a nápadov
V máji 2021: Záverečne testovanie
Do 31.05.2021: Úplne hotová práca

Denník

Týždeň 15.02 – 21.02
Vytvorenie hlavného menu
Týždeň 22.02 – 28.02
Zlepšenie ovládania drievkami
Týždeň 01.03 – 07.03
Prerobenie ovládania drievkami na viac pohodlný spôsob
Týždeň 08.03 – 14.03
Práca nad generátorom úloh pre prvú hru.
Týždeň 15.03 – 21.03
Vytváranie trojuholníkovej a štvorcovej sieti drievok.
Týždeň 22.03 – 29.03
Detekcia vytvorených trojuholníkov a štvorcov.
Týždeň 30.03 – 04.04
Dorábanie používateľského rozhrania pre level so sieťou drievok, práca nad generátorom úloh.
Týždeň 05.04 – 11.04
Dorábanie generátora levelov pre 1 typ úloh.
Týždeň 12.04 – 18.04
Zmeny v používateľskom rozhraní pre potreby 2 a 3 typu úloh, práca nad generátorom pre 2 typ úloh - dopĺňanie drievok.
Týždeň 19.04 – 25.04
Vytváranie generátora úloh 3 a 4 typu – odoberanie a prenos drievok
Týždeň 26.04 – 02.05
Testovanie s deťmi a zapracovanie chyb a pripomienok
Týždeň 03.05 – 09.05
Písanie prace a práca nad 5 typom úloh.
Týždeň 10.05 – 16.05
Písanie prace

Zdroje

O Hejného metóde:
H-mat: Čo je to „Hejného metóda“?
Hejného metóda: prostredie Drievka
Hejného metoda - příručka pro MŠ:
Autori: Jana Slezáková
Ivica Grafová
Magda Málková
Petra Prokopová Machalová
Lenka Rybová
Eva Šubrtová
O pedagogickom softvéri :
Virtual Lab: Premeny tried
Existujúci softvér inšpirovany Hejného metódou:
Prostredia Hejného metódy
Dora is counting to 10
Matika.in: Úlohy z matematiky pre deti na základných školách
Podobné staršie bakalárske práce:
Tatiana Gyurcsovicsová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Pavučiny, FMFI UK Bratislava, 2020
Andrea Spišáková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Parketovanie, FMFI UK Bratislava, 2018
Kristína Karafová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie Susedia, FMFI UK Bratislava, 2018

Súbory na stiahnutie

Prezentácia zdrojov
Východisková kapitola
Prototyp aplikácie
Text bakalárskej práce
APK aplikacie
Tréningová obhajoba BP