Základné informácie

Meno študenta: Dávid Šuba

Názov práce: Rozpoznávanie reči v zjednodušenom anglickom jazyku

Vedúci práce: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Anotácia: V interakcii človeka s robotickým systémom vzniká prirodzená potreba komunikovať v prirodzenom jazyku, často v nejakej konkrétnej doméne. V súčasnosti existuje niekoľko systémov, najmä pre angličtinu, ktoré sa dajú pre taký účel použiť, prípadne dotrénovať pre potreby užívateľa s cieľom maximalizovať presnosť rozpoznania slov, nezávisle od hovoriaceho.

Cieľ práce:

  1. Naštudovanie si problematiky rozpoznávannia rečí, princíp skrytých markovovských reťazcov a umelých neurónových sietí v systéme HTK Toolkit.
  2. Pripravenie dátovej množiny, dotrénovanie a otestovanie systému HTK. (konkrétna množina oznamovacích a príkazových anglických viet týkajúcich sa opisu objektov na scéne, viacero hovoriacich).
  3. Nasadenie systému do prevádzky.

Harmonogram práce (deadliny):

Denník práce: