• Úvod
  • Teoretické východiská
  • Návrh frameworku
  • Implementácia
  • Testovanie
  • Záver